Słowo na niedzielę 14 stycznia 2018 roku- II Niedziela Zwykła

( 1 Sm 3,3b-10.19; Ps 40(39) 2 i 4ab.7-10; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42)

Bóg powołuje młodego Samuela na proroka. Samuel uczy nas właściwej postawy wobec słów Boga. Bóg pragnie byśmy pełnili Jego wolę. Obdarza nas wolnością i czyni „świątynią Ducha Świętego”. Jezus jest „Barankiem Bożym”, który gładzi nasze grzechy.
Fragment ten opisuje powołanie Samuela na proroka. Ma on 12 lat i służy w świątyni u boku kapłana Helego. To powołanie ma podwójny cel: ustanowienie proroka i ukaranie kapłańskiego rodu Helego, który sprawuje władzę nad niektórymi plemionami izraelskimi. Postać ślepego i śpiącego Helego jest obrazem Izraela i jego relacji z Bogiem. Dlatego Pan pomija kapłana Helego i zwraca się bezpośrednio do Samuela. Powołanie chłopca jest początkiem komunikowania się Boga z Izraelem poprzez proroków. Podstawowym warunkiem przyjęcia i wypełnienia woli Bożej tak przez Izraela, jak również przez każdego człowieka, jest gotowość słuchania i wypełniania woli Bożej.
Czy potrafię mówić Bogu: „mów Panie, bo sługa Twój słucha”?
Psalm 40 jest złożony z dwóch części: hymnu i lamentacji. Autor był ciężko chory i spodziewał się śmierci, ale Bóg go wyratował, aby stąpał po twardym gruncie. „Opoka” jest symbolem pomocy Bożej. Owocem działania Bożego jest nowa pieśń jako hymn dziękczynny za ocalenie. Działanie Boże , które miało na celu wyratowanie psalmisty od śmierci, miało tak doniosłe znaczenia dla wszystkich wiernych, że autor był w stanie pobudzić wielu do bogobojności czyli zaufania Panu. Łączy się z tym wiara praktyczna czyli poddanie się woli Bożej, wyrażonej w nakazach moralnych. Dziękczynienie łączy się z pouczeniem właściwym religijnej szkole mędrców, gdzie „błogosławiony, kto…” jest formułą wprowadzającą. W taki sposób pochwala się każdego, kto dokonał prawdziwego wyboru w życiu. Psalmista chlubi się tym że dokonał wyboru Boga, a nie bożków pogańskich, które nie są w stanie pomóc. Otoczony przez wielu wrogów autor czuje się mimo wszystko szczęśliwy, że może dziękować Bogu za dobrodziejstwa. W środkowej części psalmu autor omawia sprawę posłuszeństwa Bogu. Wielu uważało ją za protest przeciw ofiarom krwawym. Autor raczej uznaje jego zbędność w czasie niewoli lub nawet przed nią pod wpływem nauczania proroków. Według psalmisty- jeśli chodzi o grzechy- to do ich odpuszczenia konieczna jest skrucha. W dziękczynieniu natomiast należy publicznie uwielbiać Boga za otrzymaną łaskę. Bóg nie zadowoli się materialną ofiarą ze zwierząt. Autor ma ucho otwarte na słowo Boga i mówi: „Oto idę” na znak gotowości pójścia za Bogiem. Taką ofiarą miłą Bogu jest on sam. W sercu psalmisty żyje miłość do Bożych przykazań, a to już jest ofiarą serca. Nie ma przyjaźni z Bogiem bez zachowania Jego nakazów. W ramach posłuszeństwa Bogu mieści się także i uwielbianie Go „na wielkim zgromadzeniu”, aby wszyscy wspólnie chwalili Pana za wyświadczone dobrodziejstwa. Dobroć Bożą należy głosić wszystkim, aby majestat Boga był znany na całym świecie. Jest to akt wiary, w którym uznajemy władzę Bożą nad nami i naszą zależność od Niego. Nie jesteśmy bowiem istotami niezależnymi, gdyż wszystko zawdzięczamy Bogu. Ofiary materialne składane Bogu są tylko symbolami, które nie mają znaczenia bez ofiary serca. Posłuszeństwo Bogu, wypełnianie Jego woli bardziej podoba się Jemu, niż największe ofiary i dary.
Jak chętnie wypełniam wolę Boga usłyszaną podczas liturgii? Czy Słowo Boga mieszka w moim sercu? Jak często czytam Pismo święte?
Paweł pisze do chrześcijan w Koryncie o odpowiedzialnej wolności. Stwierdza, że „wszystko mu wolno, ale…” zawsze należy liczyć się z dobrem drugiego człowieka i koniecznością panowania nad popędami ciała. Spraw seksualnych nie można stawiać na równi z jedzeniem, spaniem czy oddychaniem ponieważ ich natura wykracza poza ramy biologii. Ciało jest bowiem integralną częścią naszej osobowości, a my jesteśmy własnością Chrystusa. Chrystus nabył do nas prawo na skutek swojej śmierci na krzyżu. Od chwili chrztu łączy nas wspólna egzystencja z Chrystusem i jesteśmy członkami Jego mistycznego Ciała, czyli Kościoła. Nieczystość rozrywa łączność z Chrystusem i ze wspólnotą wiernych. Nieczystość odziera ciało z godności świątyni Ducha Świętego i staje na przeszkodzie jego świętemu przeznaczeniu. Czystość z kolei jest odblaskiem chwały Bożej w ludzkim ciele. Paweł wyjaśnia, ze Chrystus umarł nie tylko po to, aby zbawić ludzką duszę, ale został ofiarowany , by zbawić całego człowieka, we wszystkich wymiarach jego życia. Skoro Chrystus został przez Zmartwychwstanie przywrócony do życia w ciele, chrześcijanie nie mogą myśleć o swoim zbawieniu, lekceważąc to, co jest związane z ciałem. Także seksualność należy przeżywać w perspektywie zmartwychwstania ciała. Paweł pisze te słowa do Koryntian, którzy żyli w środowisku przesyconym erotyzmem. Korynt był znany ze świątyni bogini Afrodyty, przy której sprawowano kult płodności połączony z prostytucją.
Jak wykorzystuję darowaną mi przez Boga wolność? Czy moje ciało jest świątynią Ducha Świętego?
Jan Chrzciciel wskazując swoim uczniom Jezusa i nazywa Go „Barankiem Bożym”. Chce w ten sposób pokazać, że ofiaruje On swoje życie za grzechy ludzi, podobnie jak ofiarowywano baranki ofiarne , czy baranka paschalnego. Dwaj z jego uczniów(Andrzej i Jan) idą za Chrystusem, by się przekonać , gdzie mieszka. To spotkanie przemieniło Andrzeja, który z radością biegnie do swojego brata- Piotra- i przyprowadza go do Chrystusa. Jezus pokazuje swoją niezwykłość mówiąc Piotrowi, kim on jest. Zmienia mu imię na Kefas, co po aramejsku znaczy skała, opoka. Był to czyn symboliczny, ale o wielkim znaczeniu. W Starym Testamencie zmiana imienia pociągała za sobą zmianę powołania. Chrystus przeznacza Piotra, by z rybaka ryb stał się rybakiem ludzi.
Czy ja przyprowadziłem kogoś do Chrystusa? Czy dzielę się swoją wiarą?

Witamy!

Witamy na stronie Parafii Matki Bożej Fatimskiej
w Ciechanowie!

Adres parafii:
ul.Maksymiliana M. Kolbe 39
06-400 Ciechanów
woj. mazowieckie
Dekanat:
ciechanowski-zachodni
tel. 23 672 46 66
e-mail: fatimskaciechanow@wp.pl

Porządek Nabożeństw:
Niedziela:
g.8.00, 10.00, 12.00, 18.00
Dzień powszedni:
g.7.00 i 18.00

Kancelaria parafialna:
Czynna pon.- piąt.
godz.: 16.30-17.30.

Numer konta parafii:
11 8213 0008 2001 0018 5143 0001